Etiket arşivi: Kira

Kira Stopaj Oranı

Kiralarda stopaj (01.01.2007 den itibaren) %20 olarak belirlenmiştir.

Kira Stopaj Oranı kanunu nedir?
Gelir Vergisi Kanunun 94. maddesinde vergi tevkifatı (stopaj kesintisi) açıklanmış ve hangi ödemelerden vergi tevkifatı yapılacağı uzun bir liste halinde sıralanmıştır. Bu ödemelerden biri de kira ödemesidir. İlgili maddenin 5-a bendinde vergi mükelleflerinin kiraladığı işyerleri için, mal sahiplerinin gelir vergisine mahsuben % 20 oranında kesinti yapmak zorunda oldukları açıklanmaktadır. Buna göre net kira brüte çevrilecek, bu tutar üzerinden % 20 stopaj hesaplanıp kiracı tarafından devlete ödenecektir. Örneğin net 1.000 TL kira için kiracının brüt kira gideri 1.250 TL olacak, bu tutarın % 20’si olan 250 TL stopaj vergisi olarak devlete, kalan 1.000 TL de kira olarak işyeri sahibine ödenecektir.

Burada ödenen stopaj vergisi işyeri sahibinin gelir vergisidir.

Kira Stopajını neden Kiracı öder?
Stopaj vergisi, özellikle kira stopajı devletin vergi mükellefi olarak kayıtlı, bütün bilgileri elinde olan ve her an kontrolünde olan kişilerden daha kolay ve hızlı şekilde vergi alacağı ve bunun denetimini daha kolay yapacağı mantığı üzerine bir vergi türüdür. Devlet vergi kaydı olmayan, takipte ve kontrolde zorlanacağı işyeri sahipleriyle uğraşmak yerine elinin altındaki kiracılardan vergi toplamayı yeğlemiştir.

Kira Stopaj Vergisi ne zaman ödenir

Kira Stopaj Vergisi ne zaman ödenir?
Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesine göre işyeri olarak kiraya verilen gayrimenkullerin kira geliri üzerinden stopaj vergisi alınır. Stopaj vergisi, kira bedelinin net ücretinden değil brüt ücreti üzerinden hesaplanır. Stopaj vergisi geçmiş takvim yılı içerisinde elde edilen kira geliri için verilir. Burada tekrar açıklamakta fayda var. Normalde stopajı mülk sahibinin ödemesi gerekiyor fakat pratikte ödeme kiralayan kişiye ait. Kira Stopaj vergisinin ilk taksidi Mart ayında ikinci taksidi ise Temmuz ayında ödenir.

Kira Stopaj Vergisi Hesaplaması

Kira Stopajı, işyeri olarak kiraya verilen bir yerin brüt kira geliri üzerinden hesaplanan vergiye Kira Stopaj Vergisi denir. Kira stopajı 2007 yılından itibaren geçerli olmak üzere %20 olarak belirlenmiştir.

Kira Stopaj Vergisi Hesaplaması
Kiralama ücreti anlaşmalarında, kiralayacak firma ile dükkan sahibi arasında net kira bedeli konuşulduğundan Kira Stopaj Vergisi firma tarafından ödenir. Kiracı olan firma yaptığı kira ödemelerinin brüt tutarı üzerinden %20 oranında Gelir Vergisi kesintisi yapar. Bu kesinti gelecek zamana doğru ödenmiş olan kira bedelleri için de yapılır.

Gayrimenkul Sermaye İradı

Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesinde yazılı mal ve hakların (Arazi, bina, haklar, motorlu taşıtlar vs.) kiraya verilmesinden elde edilen gelirler Gayrimenkul sermaye iradı olarak adlandırılırlar ve belli koşullarda gelir vergisine tabi tutulurlar.

Gayrimenkul Sermaye İradı mükellefiyeti ne zaman doğar?
Vergi mükellefiyeti, mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifa ve intifa hakkı sahipleri ile kiracıları tarafından işyeri, mesken ve benzeri şekillerde kullanılmak üzere bu mal ve hakların kiraya verilmeleri sonucunda kira geliri elde etmeleri nedeniyle doğar. Elde edilen bu kira gelirleri Gayrimenkul sermaye iradı olarak vergiye tabi tutulur.

Kira geliri ne zaman elde edilmiş sayılır?
Mükelleflerce bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak nakden veya aynen tahsil edilen kira bedelleri o yılda elde edilmiş gelir kabul edilecektir. Mesela 2009, 2010 ve 2011 yıllarına ait kira gelirleri topluca 2012 yılında tahsil edilirse; kira geliri 2012 yılının geliri olarak dikkate alınır. Ancak, gelecek yıllara ait olup peşin tahsil edilen kira bedelleri, ilgili yılın geliri olarak kabul edilerek ilgili yıllarda beyan edilir. Yani 2012, 2013 ve 2014 yılları kira gelirleri topluca 2012 yılında tahsil edilirse; her yıla ait kira bedeli 2012 yılında beyan edilir.

Döviz cinsinden kira geliri elde edilmesi durumunda ne olur?
Döviz cinsinden kiraya verme işlemlerinde tahsilatın yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınarak gayri safi hasılat belirlenir. Borsada rayici yoksa Maliye Bakanlığı tarafından saptanan kur üzerinden Türk Lirası’na çevrilir.